Türkiye nüfusunun %99'u müslümandır. Geri kalan %1'lik kısmını Ortodoks, Yahudi, Katolik, Protestan ve diğer Hristiyan mezheplerinden olanlar oluşturmaktadır. Herkes dini inanç özgürlüğüne sahiptir. Hiç kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya ve dini inançlarını açıklamaya zorlanamaz. Hiç kimse dini inançlarından dolayı suçlanamaz.

İslam dini hoşgörüye büyük önem vermektedir. Nitekim Batı dünyasında 17. yüzyıldan sonra görülmeye başlanan dini toleransın Türkler'de daha önce var olmasıİslam dininin bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Tarih boyunca var olmuş Türk devletlerinde din savaşlarına rastlanmamaktadır. Özellikle Selçuklular ve Osmanlı ımparatorluğu dönemlerinde Anadolu ve Rumeli'de yaşayan Hristiyanlar her zaman din ve ibadet özgürlüğüne sahip olmuşlardır. İspanya'da Engizisyon Mahkemeleri'nin zulmüne uğrayan Yahudiler 15. yüzyılda Türkiye'de sığınak bulmuşlardır. O dönemde imparatorluk topraklarına yerleştirilmiş bulunan Yahudiler, halen büyük bir dini tolerans ve özgürlük ortamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamaktadırlar.