1941 y�l�nda Ankara'da toplanan Birinci Co�rafya Kongresi, uzun s�ren �al��malar� sonunda T�rkiye'yi yedi co�rafi b�lgeye ay�rm��t�r. Ad� ge�en kongrenin �al��ma lar�nda; T�rkiye'nin �� taraf�n�n denizle �evrilmi� olmas�, uzun kenarlar� boyunca k�y�ya paralel da� s�ralar�n�n bulunu�u, bu da�lar�n y�ksek, ama az engebeli olan orta kesimi deniz etkisinden ay�rmas�, bu y�zden k�y� �eridiyle i� kesimler aras�nda iklim, do�al bitki �rt�s�, tar�m �e�itlerinin da��l�m� ve bunlar�n ula��m sistemlerine ve konut tiplerine etkisi gibi etmenler g�z �n�nde tutulmu� ve T�rkiye'nin d�rt kenar b�lgeyle �� i� b�lgeye ayr�lmas� m�mk�n olmu�tur. Tespit edilen yedi b�lgeden ilk d�rd� ne kom�u oldu�u denizin ad� verilmi�tir (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz B�lgeleri). Di�er �� b�lge de Anadolu b�t�n� i�indeki yerlerine g�re adland�r�lm��t�r (�� Anadolu, Do�u Anadolu ve G�neydo�u Anadolu B�lgeleri).

T�rkiye d�nyan�n �nemli deprem ku�aklar�ndan biri olan AlpHimalaya ku�a�� �zerinde yer almaktad�r. �lkeyi ba�tan ba�a kateden Kuzey Anadolu fay� ba�ta olmak �zere, T�rkiye'de daha �ok say�da aktif fay bulunmaktad�r. Kuzey Anadolu Fay� �zerinde son y�zy�lda, 1939'da Erzincan'dan ba�layan ve do�udan bat�ya do�ru, fay par�alar� boyunca d�zenli bir seyir izleyen 7 b�y�k deprem olmu�tur. 17 A�ustos 1999 tarihinde, merkez �ss� �zmit olan 7.4 �iddetindeki son Marmara depremi de, Kuzey Anadolu fay�n�n Do�u Marmara b�l�m�nde ger�ekle�mi�tir. "Asr�n felaketi" olarak nitelendirilen Marmara depremi, 1939 Erzincan depreminden sonra T�rkiye tarihinin en b�y�k depremidir.

T�rkiye'nin en fazla n�fus yo�unlu�una sahip geni� bir b�lgesinde meydana gelen Marmara depremi, en fazla �zmit, Yalova, Sakarya ve Bolu illerinde olmak �zere �stanbul, Eski�ehir, Bursa ve Zonguldak gibi �evre illerde de �ok say�da can kayb� ve hasara yol a�m��t�r. 15 binin �zerinde ki�inin hayat�n� kaybetti�i depremde, 25 bini a�k�n bina y�k�lm��, 200 bin civar�ndaki konut ve i�yeri de hasar g�rm��t�r. Depremden hemen sonra harekete ge�en T�rk h�k�meti, depremin yaralar�n� sarmak i�in seferber olmu�tur. Ba�ta Almanya, �srail, Yunanistan ve Rusya olmak �zere toplam 83 �lke kurtarma ekipleri ve �e�itli yard�m malzemeleri g�ndermi�, depremden zarar g�renlere yard�m amac�yla T�rkiye'de ve d�nyan�n bir�ok �lkesinde, gerek h�k�metler gerekse sivil toplum �rg�tleri b�nyesinde yard�m kampanyalar� ba�lat�lm��t�r. Deprem sonras�nda meydana gelen bu uluslararas� dayan��ma ve duyarl�l�k, T�rk halk�n�n tamam� taraf�ndan takdir ve ��kran duygular� ile kar��lanm��t�r.