G�ller say�lar� itibarlar�yla Do�u Anadolu B�lgesi en zengin b�lgedir. O, T�rkiye'nin en b�y�k g�l� Van (3.713 km�) havidir. Ayr�ca Bey�ehir ve E�ridir G�lleri'nin de aralar�nda oldu�u bir �ok g�l Toros Da�lar�'n�n bat�s�ndad�r. �nemli g�ller T�rkiye'de ikinci en b�y�k g�l olan Tuz G�l�, Burdur, Sapanca, �znik, Ulubat, Ku� Cenneti olan Manyas, Ak�ehir ve Eber'dir. Ge�en otuz y�lda Do�u Anadolu'da barajlar in�a edildi�inden Keban, Karakaya, Atat�rk gibi bir �ok b�y�k baraj g�l� meydana getirilmi�tir.