T�rkiye'nin bir �ok nehri �lkeye �eviren denizlere akmaktad�r. F�rat (Euphrates) ve Dicle (Tigris) Irak'ta bulu�urlar ve Basra K�rfezi'ne akarlar. T�rkiye'nin en b�y�k nehirlerinden K�z�l�rmak, Ye�il�rmak ve Sakarya Karadeniz'e akar. Susurluk, Biga, G�nen Marmara'ya, Gediz, K���k Menderes ve Meri� Ege'ye ve Seyhan,Ceyhan ve G�ksu'da Akdeniz'e d�k�l�r.