Co�rafi mevkiinden dolay� T�rkiye'nin iklimi olduk�a yumu�ak oldu�u halde k�y�lara paralel olan da�lar�n varl��� bir b�lgeden di�er b�lgeye belirgin farkl�l�klar g�sterir. K�y� b�lgeleri daha �l�man bir iklime sahip olabilirken ��anadolu platosu s�cak yazlar ve az ya�murlu so�uk k��lar ya�ar.