T�rkiye n�fusunun %99'u m�sl�mand�r. Geri kalan %1'lik k�sm�n� Ortodoks, Yahudi, Katolik, Protestan ve di�er Hristiyan mezheplerinden olanlar olu�turmaktad�r. Herkes dini inan� �zg�rl���ne sahiptir. Hi� kimse ibadete, dini ayin ve t�renlere kat�lmaya ve dini inan�lar�n� a��klamaya zorlanamaz. Hi� kimse dini inan�lar�ndan dolay� su�lanamaz.

�slam dini ho�g�r�ye b�y�k �nem vermektedir. Nitekim Bat� d�nyas�nda 17. y�zy�ldan sonra g�r�lmeye ba�lanan dini tolerans�n T�rkler'de daha �nce var olmas��slam dininin bu �zelli�inden kaynaklanmaktad�r. Tarih boyunca var olmu� T�rk devletlerinde din sava�lar�na rastlanmamaktad�r. �zellikle Sel�uklular ve Osmanl� �mparatorlu�u d�nemlerinde Anadolu ve Rumeli'de ya�ayan Hristiyanlar her zaman din ve ibadet �zg�rl���ne sahip olmu�lard�r. �spanya'da Engizisyon Mahkemeleri'nin zulm�ne u�rayan Yahudiler 15. y�zy�lda T�rkiye'de s���nak bulmu�lard�r. O d�nemde imparatorluk topraklar�na yerle�tirilmi� bulunan Yahudiler, halen b�y�k bir dini tolerans ve �zg�rl�k ortam�nda T�rkiye Cumhuriyeti s�n�rlar� i�inde ya�amaktad�rlar.