T�rkiye, Anayasas�nda sporla ilgili h�k�m bulunan d�nyadaki ender �lkelerden biridir. Anayasan�n 59. maddesinde, "Devlet her ya�taki T�rk vatanda�lar�n�n beden ve ruh sa�l���n� geli�tirici tedbirleri al�r, sporun kitlelere yay�lmas�n� te�vik eder. Devlet ba�ar�l� sporcuyu korur" h�km� yer almaktad�r. Son y�llarda spor alan�nda yap�lan yat�r�mlar, bilimsel ara�t�rmalar ve devletin spor politikas�na verdi�i �nemin artmas�yla T�rkiye'de spor, gerek performans sporu olarak gerekse serbest zamanlar� de�erlendirmek amac�yla sevilen ve ilgi duyulan bir olgu haline gelmi�tir. D�nyan�n geli�mi� �lkelerinde vazge�ilmez bir tutku ve ya�am bi�imi olan sporun, 21. y�zy�la girerken T�rkiye'de de �ok �nemli bir sosyal faaliyet olarak haketti�i yeri alabilmesi i�in yap�lan �al��malar aral�ks�z s�rd�r�lmektedir. Bu ama�la bedenen ve ruhen sa�l�kl� bir toplum yeti�tiril-mesinin temel unsurlar�ndan biri olan sporun geni� kitlelerce yap�lmas� te�vik edilmekte, yo�unluk tek dal yerine olimpik sporlar�n t�m alanlar�na y�neltilmekte, devletin a��rl��� azalt�l�rken �zel kesimin katk�s� art�r�lmakta ve tesislerin rasyonel kullan�m� i�in tedbirler al�nmaktad�r.

Devlet ve Spor

T�rkiye'de spor devlet taraf�ndan te�vik edilmekte, desteklenmekte, spor kul�plerine belli oranlarda mali yard�m yap�lmaktad�r. Devletin spor politikas�ndaki ba�l�ca hedefler, �lkedeki sporcu say�s�n� art�rmak, uluslararas� spor yar��malar�nda �st�n ba�ar�lar elde etmek, her ya�taki bireyin spor yapmas�n� te�vik etmek ve sa�lamak i�in uygun spor ortam�n� haz�rlamakt�r. T�rkiye'deki b�y�k spor tesisleri ve yat�r�mlar� �nemli �l��de devlet taraf�ndan ger�ekle�tirilmektedir. Ancak son y�llarda sporda sponsorluk ve pazarlama anlay���n�n geli�meye ba�lamas�yla �zel kurulu�lar�n ve spor kul�plerinin kendilerine ait spor tesisleri say�s�nda da �nemli art��lar olmaktad�r. �lkedeki toplam 2574 spor tesisinden 261'i �zel sekt�re aittir.

Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���

T�rkiye'de sporun �at� �rg�t� ve devletin en y�ksek spor organizasyonu Ba�bakanl��a ba�l� Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���'d�r. 1938 y�l�nda kurulan Genel M�d�rl���n, 80 ilde hizmetlerini y�r�ten il m�d�rl�kleri mevcuttur. Merkez ve ta�ra te�kilat�nda 6499 personel �al��maktad�r. Hakem, il temsilcisi, antren�r, g�zlemci v.b. personel de te�kilatta fahri olarak g�rev yapmaktad�r

Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� b�nyesinde bug�n 37 spor federasyonu bulunmaktad�r. Bunlar; at�c�l�k ve avc�l�k, atletizm, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, badminton, buz sporlar�, bilardo, bri�, cimnastik, da�c�l�k, eskrim, g�re�, golf, halter, hentbol, izcilik, judo, karate, kayak, k�rek, masa tenisi, ok�uluk, otomobil sporlar�, sualt� ve su kaya��, satran�, tenis, tekvando, voleybol, v�cut geli�tirme, y�zme ve yelken ile engelliler, �niversiteler, geleneksel spor dallar� ve herkes i�in spor federasyonlar� bulunmaktad�r. T�rkiye Futbol Federasyonu 1992 y�l�nda �zerk hale gelmi�tir. Ayr�ca �lkede baz� spor dallar� federasyonu olmamas�na ra�men, spor kul�pleri b�nyesinde veya vatanda�lar taraf�ndan yap�lmaktad�r.

Gen�lik ve spor il m�d�rl�kleri ve federasyon ba�kanl�klar�n�n istekleri do�rultusunda her y�l Ba�bakanl�k taraf�ndan Spor E�itim Planlar� haz�rlanmakta ve ihtiya� duyulan spor elemanlar�n�n yeti�tirilmeleri ve e�itimleri i�in antren�rl�k ve monit�rl�k kurslar� ile �e�itli seminerler d�zenlenmektedir.

Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���'n�n en �nemli amac� her ya�taki vatanda�lar�n beden ve ruh sa�l���n�n geli�tirilmesi i�in serbest zamanlar�nda spor yapmas�n� sa�lamakt�r. Ayr�ca, �z�rl� vatanda�lar�n spor yapmas� ve spor faaliyetlerine kat�lmas� devlet taraf�ndan te�vik edilmekte ve desteklenmektedir

Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� d���nda spor alan�nda hizmet veren en �nemli kurulu� T�rkiye Milli Olimpiyat Komitesi Ba�kanl���'d�r. Ayr�ca Spor Kul�plerinin �st kurulu�u olan T�rkiye Amat�r Spor Kul�pleri Konfederasyonu ile �ok say�da dernek ve vak�f, g�n�ll� spor kurulu�lar� aras�nda yer almaktad�r.

Spor Kul�pleri

T�rkiye'de sporun temel hedeflerinden birini, spor kul�plerine dayanan kitle sporunun geli�tirilmesi olu�turmaktad�r. Sporda ba�ar�n�n temeli kitle sporunun geli�mesidir. Bu ama�la kitle sporu ve yayg�n spor anlay���, �lkede yar��ma sporunun geli�mesinin de en �nemli unsuru olarak kabul edilmektedir.

T�rkiye'de performans sporu yapanlar �lkedeki mevcut 6169 spor kul�b� b�nyesinde spor faaliyetlerine kat�lmaktad�r. Galatasaray, Fenerbah�e, Be�ikta�, Efes Pilsen, �lker, Eczac�ba��, Vak�fbank, Ar�elik ve S�nmez Filament bilinen ba�ar�l� spor kul�pleri aras�ndad�r. Kul�plerin b�y�k b�l�m� a��rl�kl� olarak futbol faaliyetlerinde bulunmaktad�r. Ayr�ca hi�bir spor kul�b�ne ba�l� olmadan ferdi lisansl� spor yapan veya yar��malara kat�lan sporcular da mevcuttur. �lkedeki lisansl� sporcu say�s� 162.138'dir.

Sevilen Spor T�rleri

�lkede en pop�ler spor dal� futbol olmakla beraber, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm ve T�rkler'in ata sporu olarak kabul edilen g�re� b�y�k ilgi g�rmektedir. Ayr�ca son y�llarda halter, tekvando, judo, boks ve ok�ulukta �nemli uluslararas� ba�ar�lar sa�lanm��t�r. 1998 y�l� i�erisinde yap�lan uluslararas� yar��malarda 386 alt�n olmak �zere toplam 1114 madalya kazan�lm��t�r. Uluslararas� ba�ar�lar�n en fazla elde edildi�i spor dal� 178 madalya ile g�re� sporudur.

T�rkiye, ilk olimpiyat �ampiyonlu�unu 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlar�'nda g�re� dal�nda Ya�ar Erkan'la elde etmi�tir. Naim S�leymano�lu T�rkiye'nin halter bran��nda d�nya rekoru k�ran ve olimpiyat �ampiyonlu�u kazanan en ba�ar�l� sporcusudur. Ruhi Sar�alp'in 1948 Londra Olimpiyat�'nda atletizm-��ad�m atlamada olimpiyat ���nc�l��� ve Mehmet Terzi'nin 1983 Akdeniz Oyunlar� birincili�i atletizm bran��nda elde edilen b�y�k ba�ar�lard�r. Efes Pilsen basketbol tak�m�n�n, 1995-96 sezonunda kazand��� Avrupa Radivoj Korac Kupas�, T�rkiye'nin Avrupa Kupalar�'ndaki ilk �ampiyonlu�udur. 1998 y�l�nda Eczac�ba�� bayan voleybol tak�m� Avrupa Kupa Galipleri kupas�n� kazanm��, Vak�fbank bayan voleybol tak�m� ise Avrupa �ampiyonlar ligi ikincisi olmu�tur. Ayr�ca ok�uluk alan�nda Deniz G�nay'�n, 1998 y�l�nda Almanya'da yap�lan Avrupa Salon Ok�uluk �ampiyonas� ve Tayvan'daki D�nya �niversiteler �ampiyonas�'nda Avrupa ve D�nya �ampiyonlu�u vard�r.